Sign In Forgot Password

Shnayim Mikra with Seforno

בראשית ראשון- בצלם אלוקים ברא אותו      10/20/22

בראשית שני- לא טוב היות האדם לבדו    10/20/22

בראשית שלישי- ואירא כי עירם אנכי ואחבא   10/20/22

בראשית רביעי- וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו   10/21/22

בראשית שביעי- ונח מצא חן בעיני ה׳    10/21/22

נח ראשון- הנני משחיתם את הארץ    10/24/22

נח שני- נבקעו כל מעינות תהום רבה    10/24/22

נח שלישי- מקצה חמישים ומאת יום     10/25/22

נח רביעי- כי בצלם אלוקים עשה את האדם    10/26/22

נח חמישי- ואני הנני מקים את בריתי   10/27/22

נח ששי- ויגד לשני אחיו בחוץ    10/28/22

נח שביעי- ויבאו עד חרן   10/28/22

לך לך ראשון- אל הארץ אשר אראך   10/31/22

לך לך שני- ותקח האשה בית פרעה   10/31/22

לך לך שני- ותקח האשה בית פרעה   11/1/22

לך לך שלישי- אם השמאל ואימנה    11/1/22

לך לך רביעי- אברם העברי   11/1/22

לך לך חמישי- שכרך הרבה מאד    11/2/22

לך לך ששי- התהלך לפני והיה תמים    11/4/22

לך לך שביעי- וברכתיה    11/4/22

וירא ראשון- וירא אליו ה׳   11/7/22

וירא שני- סדום ועמרה    11/7/22

וירא שלישי- הנה נא לי שתי בנות    11/8/22

וירא רביעי- אבינו זקן    11/9/22

וירא ששי- והוכיח אברהם   11/10/22

וירא שביעי- והאלוקים נסה את אברהם   11/10/22

חיי שרה ראשון- חיי שרה   11/14/22

חיי שרה שני - מאת בני חת   11/14/22

חיי שרה שלישי- והיה הנערה    11/15/22

חיי שרה רביעי- רע או טוב   11/16/22

חיי שרה חמישי- אלך   11/17/22

חיי שרה ששי- שיבה טובה   11/18/22

חיי שרה שביעי- ישמעאל בן אברהם   11/18/22

תולדות ראשון- ויקרא שמו יעקב   11/21/22

תולדות שני- מאה שערים   11/21/22

תולדות שלישי- ויקנאו אותו פלישתים    11/21/22

תולדות רביעי- קורא בשם ה׳    11/23/22

תולדות חמישי- בעבור תברכני נפשך   11/28/22

תולדות ששי- ויתן לך   11/25/22

תולדות שביעי- אל אביו ואל אמו   11/25/22

ויצא ראשון- כעפר הארץ   11/28/22

ויצא שני- השקו הצאן ולכו רעו   11/28/22

ויצא שלישי- דנני אלוקים    11/29/22

ויצא רביעי- וילך ראובן   11/30/22

ויצא חמישי- ומפרץ האיש מאד מאד   12/2/22

ויצא ששי- ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם   12/2/22

ויצא שביעי- ויעקב קרא לו גלעד   12/2/22

וישלח ראשון- קטנתי   12/5/22

וישלח שני- ויגע בכף ירכו   12/5/22

וישלח שלישי- וירץ עשו לקראתו   12/5/22

וישלח רביעי- ויקרא לו קל אלקי ישראל   12/6/22

וישלח חמישי- עלה בית אל ושב שם  12/7/22

וישלח ששי- וישמע ישראל   12/8/22

וישלח שביעי- אלה בני שעיר החרי  12/9/22

וישב ראשון- רעה את אחיו בצאן   12/12/22

וישב שני- וישמע ראובן  12/12/22

וישב רביעי- כי לא לו יהיה הזרע   12/14/22

וישב חמישי- ויפקדהו על ביתו   12/15/22

וישב ששי-ויחר אפו   12/16/22

וישב שביעי- הלוא לאלוקים פתרונים   12/16/22

מקץ שני- איש נבון וחכם  12/19/22

מקץ שלישי- כי נשני אלוקים  12/19/22

מקץ רביעי- הוא השליט על הארץ  12/21/22

מקץ חמישי- וגם דמו הנה נדרש   12/22/22

מקץ ששי - אלוקים יחנך בני   12/25/22

מקץ שביעי- האלוקים מצא את עון עבדיך   12/25/22

ויגש ראשון- ועזב את אביו ומת   12/25/22

ויגש שני- העוד אבי חי  12/25/22

ויגש שלישי- אב לפרעה, אדון לביתו, מושל בכל מצרים  12/27/22

ויגש רביעי- ואתה צויתה זאת עשו   12/27/22

ויגש חמישי- לגוי גדול אשימך שם   12/29/22

ויגש ששי- ויברך יעקב את פרעה   12/30/22

ויגש שביעי- לחם לפי הטף   12/30/22

ויחי ראשון- מתה עלי רחל  1/2/22

ויחי שני- ויברך את יוסף  1/2/23

ויחי שלישי- גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל   1/2/23

ויחי רביעי- ושמעו אל ישראל אביכם   1/4/23

ויחי חמישי- בן פורת יוסף בן פורת עלי עין    1/5/23

ויחי ששי- התחת אלוקים אני  1/6/23

ויחי שביעי- ויישם בארון במצרים   1/6/23

שמות ראשון- אשר לא ידע את יוסף   1/9/23

שמות שני- ותקרא שמו משה  1/9/23

שמות שלישי- ויקם משה ויושיען  1/10/23

שמות רביעי- וירא ה׳ כי סר לראות  1/10/23

שמות חמישי- ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו   1/12/23

שמות ששי- בני בכרי ישראל  1/18/23

שמות שביעי- ומאז באתי אל פרעה  1/18/23

וארא ראשון- ולקחתי אתכם   1/18/23

וארא שני- הם המדברים אל פרעה מלך מצרים   1/18/23

וארא שלישי- והרביתי את אצתי ואת מופתי   1/18/23

וארא רביעי- תנו לכם מופת   1/18/23

וארא חמישי- וגם האדמה אשר הם עליה   1/18/23

וארא ששי- את כל מגפתי אל לבך  1/19/23

וארא שביעי- שלח העז את מקנך  1/19/23

בא ראשון- כי אני הכבדתי את לבו  1/23/23

בא שני - וימש חשך   1/23/23

בא שלישי- דבר נא באזני העם  1/24/23

בא רביעי- החדש הזה לכם   1/25/23

בא חמישי- מה העבודה הזאת לכם   1/26/23

בא ששי- שלשים שנה וארבע מאות שנה   1/26/23

בא שביעי- ופטר חמור תפדה בשה   1/26/23

בשלח שני- ופרעה הקריב   1/30/23

בשלח רביעי- סוס ורכבו רמה בים   1/31/23

בשלח חמישי- למען אנסנו הילך בתורתי  1/31/23

בשלח ששי- ראו כי ה׳ נתן לכם בשבת  2/2/23

בשלח שביעי- ומטה האלוקים בידי  2/2/23

יתרו ראשון- ויצא משה לקראת חתנו   2/6/23

יתרו שני- שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים שרי עשרות   2/6/23

יתרו שלישי- וילך לו אל ארצו   2/6/23

יתרו חמישי- כל אשר דבר ה׳ נעשה   2/7/23

VaYishma Yitro: Yitro as Paradigm for Kabbalat HaTorah  2/12/23

יתרו ששי- שבת לה׳ אלוקיך   2/12/23

יתרו שביעי- לא תעשון אתי אלהי כסף   2/12/23

משפטים ראשון- מעם מזבחי תקחנו למות   2/12/23

משפטים שני- ונמכר בגנבתו   2/12/23

משפטים שלישי- בלתי לה׳ לבדו   2/14/23

משפטים חמישי- והשביעית תשמטנה ונטשתה   2/14/23

משפטים רביעי- ואנשי קדש תהיון לי   2/14/23

משפטים ששי- ואיבתי את אויביך   2/17/23

משפטים שביעי- ארבעים יום וארבעים לילה    2/17/23

תרומה ראשון- ויקחו לי תרומה   2/20/23

תרומה שני- ונועדתי לך שם  2/20/23

תרומה שלישי- והאיר אל עבר פניה   2/20/23

תרומה רביעי- עצי שטים עומדים   2/22/23

תרומה חמישי- והבדילה הפרכת לכם בין הקדש לבין קדש הקדשים  2/22/23

תרומה ששי- נבב לחות תעשה אותו   2/22/23

תרומה שביעי- קלעי החצר  2/23/23

תצוה ראשון- ואתה  2/28/23

תצוה שני- ולא יזח החשן מעל האפוד   2/28/23

תצוה שלישי- ומלאת את ידם   2/28/23

תצוה רביעי- ומשכת אתו   2/28/23

תצוה חמישי- ולמלא שם את ידם  3/2/23

תצוה ששי- ושכנתי בתוך בני ישראל  3/2/23

תצוה שביעי- ועשית מזבח מקטר קטרת   3/2/23

כי תשא ראשון- אך את שבתותי תשמרו   3/5/23

כי תשא שני- חג לה׳ מחר   3/7/23

כי תשא שלישי- אם אין פניך הולכים   3/7/23

כי תשא רביעי- אני אעביר כל טובי על פניך   3/7/23

כי תשא חמישי- וסלחת לעוננו ולחטאתינו  3/8/23

כי תשא ששי- נגד כל עמך אעשה נפלאות   3/8/23

כי תשא שביעי- כי קרן עור פני משה   3/10/23

ויקהל ראשון- לא תבערו אש   3/13/23

ויקהל שני- נשאו לבו ונדבה רוחו   3/13/23

ויקהל שלישי- מרבים העם להביא   3/13/23

ויקהל רביעי- ויעשו כל חכם לב   3/13/23

ויקהל חמישי- ויעש בצלאל את הארון   3/14/23

ויקהל ששי- שמן המשחה קדש   3/14/23

ויקהל שביעי- מראות הצבאות   3/15/23

פקודי ראשון- אשר פקד על פי משה   3/15/23

פקודי שני- וירקעו את פחי הזהב   3/15/23

פקודי שלישי- ותכל כל עבודת   3/15/23

פקודי רביעי- כן עשו בני ישראל את כל העבודה  3/17/23

פקודי חמישי- וסכת על הארן את הפרכת   3/17/23

פקודי ששי- ויקטר עליו קטרת סמים   3/17/23

פקודי שביעי- וכבוד ה׳ מלא את המשכן   3/17/23

ויקרא ראשון- אדם כי יקריב מכם   3/19/23

ויקרא שני- ואם מן העוף   3/19/23

ויקרא שלישי- מלח ברית  3/19/23

ויקרא רביעי- ואם זבח שלמים קרבנו     3/21/23

ויקרא חמישי- אם כהן המשיח   3/22/23

ויקרא ששי- ואם לא תשיג ידו: בעניין קרבן עולה ויורד  3/22/23

ויקרא שביעי- אשם הוא   3/23/23

צו ראשון- לא תכבה   3/27/23

צו שני- זה קרבן אהרן ובניו  3/27/23

צו שלישי- אם על תודה יקריבנו  3/27/23

צו חמישי- ויקדשהו לכפר עליו  3/28/23

צו רביעי- ואת כל העדה הקהל   3/28/23

צו ששי- איל המילואים   3/29/23

צו שביעי- ואתם לא תצאו  3/29/23

שמיני ראשון- ויקריבו בני אהרן   4/10/23

שמיני שני- ויקרב את המנחה   4/10/23

שמיני שלישי- אשר לא צוה אותם   4/10/23

שמיני רביעי- שוק התרומה וחזה התנופה  4/10/23

שמיני חמישי- וישמע משה וייטב בעיניו   4/10/23

שמיני ששי- טמא הוא לכם   4/17  

שמיני שביעי- המעלה אתכם מארץ מצרים   4/17/23

תזריע ראשון- הנגע עמד בעיניו  4/17/23

תזריע שני- וביום הראות בו   4/17/23

תזריע שלישי-ואם תחתיה תעמוד הבהרת  4/17/23

תזריע רביעי- מכות אש  4/18/23

תזריע חמישי- ואת הנתק לא יגלח  4/18/23

תזריע ששי- בדד ישב   4/19/23

תזריע שביעי- לטהרו אן לטמאו   4/19/23

Korban Yoledet: The Maternal Relationship   4/21/23

מצורע ראשון- והקריב אותו לאשם  4/19/23

מצורע שני-והזה מן השמן באצבעו   4/19/23

מצורע שלישי- ואם דל הוא   4/19/23

מצורע חמישי- זה מבשרו   4/21/23

מצורע רביעי- וצוה הכהן ופנו את הבית    4/21/23

מצורע ששי- ואם שכב ישכב איש אותה    4/21/23

מצורע שביעי- והזרתם את בני ישראל מטומאתם    4/21/23

אחרי מות ראשון- בזאת יבוא אהרן אל הקדש   4/24/23

אחרי מות שני- והניחם שם   4/24/23

אחרי מות שלישי- תטהרו   4/24/23

אחרי מות רביעי- דם יחשב לאיש ההוא  4/25/23

אחרי מות חמישי- ללכת בהם   4/25/23

אחרי מות ששי- ואשה אל אחותה לא תקח   4/25/23

אחרי מות שביעי- ונכרתה  4/25/23

קדושים ראשון- איש אמו ואביו תיראו   4/27/23

קדושים שני- בצדק תשפוט עמיתך   4/27/23

קדושים שלישי- וכתבת קעקע  4/27/23

קדושים רביעי- לא תונו אותו  4/27/23

קדושים חמישי- למען טמא את מקדשי  4/27/23

קדושים ששי- חסד הוא  5/1/23

קדושים שביעי- אוב או ידעוני  5/1/23

אמור ראשון- הכהנים בני אהרן   5/1/23

אמור שני- ולא תחללו את שם קדשי   5/1/23

אמור שלישי-ואשה לא תתנו מהם   5/1/23

אמור רביעי- לא תכלה פאת שדך בקצרך   5/2/23

אמור ששי- פרי עץ הדר   5/5/23

אמור שביעי- על המנורה הטהורה   5/5/23

בהר ראשון- שבת לה׳  5/8/23

בהר שני- אל תונו איש את אחיו  5/8/23

בהר שלישי- והארץ לא תמכר לצמיתות  5/8/23

בהר רביעי- ובא גואלו  5/8/23

בהר חמישי-אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים   5/8/23

בהר ששי- כי עבדי הם   5/8/23

בהר שביעי- אחרי נמכר גאולה תהיה לו   5/8/23

בחקתי ראשון- ואת מצותי תשמרו  5/10/23

בחוקותי שני- ונתתי שלום בארץ  5/10/23

בחקתי שלישי- והתהלכתי בתוככם   5/10/23

בחוקותי רביעי- ואם מך הוא 5/12/23

בחוקותי חמישי- אם משנת היובל יקדיש שדהו  5/12/23 

בחוקותי ששי- לאשר לו אחוזת הארץ  5/12/23

בחוקותי שביעי- כל חרם  5/12/23

במדבר ראשון- כל יצא צבא בישראל  5/15/23

במדבר שני- והליום חנו סביב לפפפ   5/15/23

במדבר שלישי- איש על דגלו  5/15/23

במדבר רביעי- תולדות אהרן ומשה   5/17/23

במדבר חמישי- על פי ה׳  5/18/23

במדבר ששי- חמדת שקלים   5/18/23

במדבר שביעי- ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו   5/18/23

נשא ראשון- לעבוד ולמשא  5/29/23

נשא שני- איש איש אל עבודתו ואל משאו  5/29/23

נשא שני- נתונים נתונים  6/4/23

נשא שלישי- למעול מעל בה׳   5/29/23

נשא רביעי- יאר ה׳ פניו   5/31/23

Kedushato shel Aharon- The Case of a Kohen who Has Shed Blood  6/1/23

נשא ששי- קערת כסף אחת   6/4/23

נשא שביעי- זאת חנוכת המזבח  6/5/23

בהעלותך ראשון- עד ירכה עד פרחה   6/4/23

בהעלותך שלישי- בחדש הראשון  6/9/23

בהעלותך חמישי- אל נא תעזוב אותנו   6/8/23

בהעלותך רביעי- עשה לך  6/8/23

בהעלותך ששי- אשר נאכל המצרים חנם 6/8/23

בהעלותך שביעי- ענו מאד  6/9/23

שלח ראשון- היש בה עץ אם אין  6/11/23

שלח שני- וכן היינו בעיניהם   6/11/23

שלח שלישי- וכל מנאצי לא יראוה   6/13/23

שלח חמישי- ככם כגר  6/14/23

שלח רביעי- עד מתי לעדה הרעה  6/14/23

שלח ששי- ראשית עריסותיכם  6/14/23

L’Ma’an Tizkiru: Tzitzit as a Catalyst Mitzvah  6/14/23

Shelach: Journeying to Mitzvot  6/15/23

שלח שביעי: ויהיו בני ישראל במדבר   6/21/23

קרח ראשון- ויקח קרח  6/22/23

קרח שני- העיני האנשים ההם תנקר  6/22/23

קרח שלישי- ואם בריאה יברא ה׳   6/21/23

קרח רביעי- ועמד בין המתים ובין החיים  6/21/23

קרח חמישי- ויראו ויקחו איש מטהו  6/22/23

קרח ששי- בארצם לא תנחל  6/22/23

קרח שביעי- ונחשב לכם תרומתכם  6/22/23

Korach 5783: Follies of Power  6/22/23

חקת ראשון- זאת חקת התורה  6/26/23

חקת שני- בגוע אחינו לפני ה׳  6/26/23

חקת שלישי- ויקדש בם  6/26/23

חקת רביעי- עד אשר נעבור גבלך   6/26/23

חקת חמישי- והפשט את אהרן את בגדיו   6/26/23

בלק ראשון- וירא בלק  7/2/23

בלק שני- אם לקרא לך באו האנשים  7/2/23

בלק שלישי- האמנם לא אוכל כבדך   7/2/23

בלק רביעי- מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו  7/2/23

בלק חמישי- כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל  7/2/23

בלק ששי- משכנותיך ישראל  7/2/23

בלק שביעי- וצים מיד כתים   7/2/23

פנחס ראשון-הנני ותן לו את בריתי שלום  7/2/23

פנחס שלישי- למשפחות מנשה בן יוסף  7/4/23

פנחס רביעי- אשר יביאם  7/4/23

פנחס חמישי- ובראשי חדשיכם  7/5/23

פנחס ששי- יום תרועה  7/11/23

פנחס שביעי- ויאמר משה אל בני ישראל  7/11/23

מטות ראשון- ראשי המטות  7/11/23

מטות שני- נקמת ה׳ במדין  7/11/23

מטות שלישי- כל דבר אשר יבא באש  7/11/23

מטות רביעי- וחצית את המלקוח  7/11/23

מטות חמישי- ולא נפקד ממנו איש  7/11/23

מטות ששי- לב בני ישראל  7/11/23

מטות שביעי- אחזת נחלתנו  7/13/23

מסעי ראשון- ומצרים מקברים   7/13/23

מסעי שני- כנעני מלך ערד   7/13/23

מסעי שלישי- זאת הארץ    7/13/23

מסעי רביעי- אלעזר הכהן ויהושע בן נון   7/13/23

מסעי חמישי- ומגרשיהם   7/13/23

מסעי ששי- ולא תחניפו את הארץ  7/13/23

מסעי שביעי- לטוב בעיניהן תהיינה לנשים  7/13/23

The Value of Compromise: Mattot Masei  7/13/23

דברים ראשון- הואיל משה  7/17/23

דברים שני- טוב הדבר אשר דברת   7/17/23

דברים שלישי- ותרגנו באהליכם   7/17/23

דברים רביעי- ולא שמע ה׳ בקלכם   7/19/23

דברים חמישי- ממדבר קדמו  7/20/23

דברים ששי- כי רק עוג מלך הבשן  7/21/23

דברים שביעי- עיניך הרואות   7/21/23

ואתחנן ראשון- אל תוסף   7/24/23

ואתחנן שני- גוי גדול  7/24/23

ואתחנן שלישי- אז יבדיל  7/24/23

ואתחנן רביעי- קדושת שבת  7/26/23

ואתחנן חמישי- את ה׳ אלקיך תירא  7/26/23

ואתחנן ששי- ואהבת את ה׳ אלוקיך  7/26/23

ואתחנן שביעי- לאלף דור  7/26/23

עקב ראשון- ויענך וירעיבך  7/31/23

עקב שני- שכחת ה׳   7/31/23

עקב שלישי- וההר בער באש   8/1/23

עקב רביעי - יום הקה   8/1/23

עקב- ואהב גר  8/3/23

עקב ששי- ולמדתם אותם את בניכם  8/6/23

עקב שביעי- ולדבקה בו   8/6/23

ראה ראשון- ואבדתם את שמם  8/6/23

ראה שני- כאשר צויתיך  8/6/23

ראה שלישי- לא תאבה לו    8/9/23

ראה חמישי- ואכלו ושבעו למען יברכך ה׳ אלוקיך  8/9/23

ראה רביעי- כי עם קדוש את לה׳ אלוקיך  8/9/23

ראה ששי- וזה דבר השמיטה   8/10/23

ראה שביעי- עצרת לה׳ אלוקיך  8/11/23

שופטים ראשון - מצבה אשר שנא ה׳ אלוקיך  8/14/23

שופטים שני- לבלתי רום לבבו מאחיו  8/14/23

שופטים שלישי- זרוע לחיים קבה   8/15/23

שופטים רביעי- וכי יבא הלוי  8/15/23

שופטים חמישי- הדבר אשר דברו ה׳  8/16/23

שופטים ששי- כי יקום עד חמס באיש   8/16/23

שופטים שביעי- ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע   8/18/23

כי תצא ראשון- לא יוכל לבכר   8/21/23

כי תצא שני- כי קללת אלהים תלוי  8/21/23

כי תצא שלישי- לא יבא עמוני ומואבי 8/22/23

כי תצא רביעי- כי גר היית בארצו   8/23/23

כי תצא חמישי- ולא תחטיא את הארץ   8/24/23

כי תצא ששי- בחוץ תעמוד  8/24/23

כי תבוא ראשון- הגדתי היום לה׳ אלקיך  8/28/23

כי תבוא שני- לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי   8/28/23

כי תבוא שלישי- ומה׳ האמירך היום  8/29/23

כי תבוא רביעי- באר היטב  8/29/23

כי תבוא חמישי- ארור האיש  8/31/23

כי תבוא ששי- וכלות עליהם כל היום  8/31/23

כי תבוא שביעי- עד היום הזה   9/1/23

נצבים ראשון- אתם נצבים   9/4/23

נצבים שני- ואת אשר איננו פה עמנו היום  9/4/23

נצבים שלישי- למען ספות הרוה את הצמאה  9/4/23

נצבים רביעי- והשהות אל לבבך  9/4/23

נצבים חמישי- על אויביך ועל שונאיך  9/4/23

נצבים ששי- מעבר לים  9/4/23

נצבים שביעי- ובחרת בחיים   9/4/23

וילך ראשון- וילך משה  9/5/23

וילך שני- לא ירפך ולא יעזבך  9/5/23

וילך שלישי -כי אתה תבוא  9/5/23

וילך רביעי- שנת השמיטה   9/8/23

וילך חמישי- והסתרתי פני   9/8/23

וילך ששי-וענתה השירה   9/8/23

וילך שביעי- מצד ארון ברית ה׳   9/8/23

האזינו ראשון- יערף כמטר לקחי תזל כטל  9/18/23

האזינו שני- זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור  9/18/23

האזינו חמישי- כי מגפן סדם גפנם  9/20/23

האזינו ששי- וכפר אדמתו עמו  9/20/23

צור ישראל: On Divine Identification in Shirat Ha’azinu

האזינו שביעי- הוא והושע בון נון  9/21/23

Sat, May 25 2024 17 Iyyar 5784