Sign In Forgot Password

Yoma

Avot

אבות א:א   4/10/23

אבות א:ב-ג   4/10/23

יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי   4/18/23

אבות א:ח-ט   4/19/23

אבות א:י-יא שמעיה ואבטליון   4/19/23

אבות א:טז-יז   4/25/23

אבות א:יח-ב:א  4/25/23

אבות ב:ד-ה  4/27/23

אבות ב:ו-ז   5/1/23

אבות ב:ח-ט   5/1/23

אבות ב:י תלמידי רבן יוחנן בן זכאי   5/2/23

אבות ב:יא-יב אל תהי נוח לכעוס  5/5/23

אבות ב:יג-יד אל תהי רשע בפני עצמך  5/8/23

אבות ב:טו-טז הוי שקוד ללמוד תורה 5/8/23

אבות ג:ג-ד  5/12/23

אבות ג:ד-ה   5/15/23

אבות ג:ז-ח  5/15/23

אבות ג:ח-ט מפסיק ממשנתו   5/17.23

אבות ג:יא-יב   5/18/23

אבות ג:יג-יד  5/18/23

אבות ג:טו-טז  5/22/23

אבות ג:יז-יח  5/23/23

אבות ג:יט   5/23/23

אבות ג:יט   5/25/23

אבות ג:כא-כב ר׳ אלעזר בן עזריה    5/29.23

אבות סוף פרק ג׳   5/29/23

אבות ד:א בן זומא   5/31/23

אבות ד:ב-ג משניות בן עזאי   5/31/23

אבות ד:ו-ז  6/4/23

אבות ד:ח-ט  6/4/23

אבות ג:יא  6/8/23

אבות ד:יב והוי שפל רוח בפני כל אדם  6/8/23

אבות ד:יג  6/9/23

אבות ג:י דיין יחידי   6/9/23

אבות ד:יג כנסיה לשם שמים  6/12/23

אבות ד:טו כבוד תלמידים  6/13/23

אבות ד:יז כתר שם טוב   6/14/23

אבות ד:טז שגגת תלמוד  6/14/23

אבות ד:כב עולם הבא  6/21/23

אבות ד:יח ואל בינתך אל תשען  6/21/23

אבות ד:יט  6/21/23

אבות ד:כב בשעת כעסו  6/21/23

אבות ד:כא זנב לאריות  6/21/23

אבות ד:כד לומד ילד  6/26/23

אבות ד:כה במה שיש בו  6/26/23

אבות ד:כח החיים לידון   7/2/23

אבות ה:א בעשרה מאמרות  7/2/23

אבות ה:ג אברהם אבינו  7/4/23

אבות ה:ג נסיונות של אברהם אבינו  7/5/23

אבות ה:ד נסים על הי   7/5/23

אבות ה:ט שבעה דברים בחכם 7/11/23

אבות ה:ו נסיונות במדבר  7/11/23

אבות ה:ו קדושת המקדש וירושלים  7/11/23

אבות ה:ח בין השמשות  7/11/23

אבות ה:י  7/13/23

אבות ה:יא  7/13/23

אבות ה:יב שלי שלי ושלך שלך  7/13/23

אבות ה:טו כע   7/17/23

אבות ה:יב ארבע תלמידים   7/17/23

אבות ה:יד הולכי בית המדרש   7/20/23

Yirmiyahu and the Avot   7/20/23

אבות ה:יד יושבים לפני חכמים  7/21/23

אבות ה:טו אהבה שאינה תלויה בדבר  7/24/23

אבות ה:טז זיכוי הרבים  7/26/23

אבות ה:כ  7/26/23

אבות ה:כ תלמידיו דל אברהם אבינו  7/31/23

אבות ד:כא עז כנמר  8/1/23

אבות ה:כב סיב ובלה בה  8/3/23

אבות ה:כב סיב ובלה בה  8/9/23

Avodah Zarah

Sanhedrin

 

Divine Agents: Introduction to Sanhedrin

סנהדרין א:א-ב  10/7/22

סנהדרין א:ג-ד  10/7/22

סנהדרין א:ה-ו    10/7/22

סנהדרין ב:א-ב  10/7/22

סנהדרין ב:ה 10/13/22

סנהדרין ב:ג-ד   10/13/22

סנהדרין ג:א-ב   10/20/22

סנהדרין ג:ג-ד פסולי עדות  10/21/22

סנהדרין ג:ה-ו   10/24/22

סנהדרין ג:ז-ח    10/25/22

סנהדרין ד:א-ב דיני נפשות   10/26/22

סנהדרין ד:א-ב    10/27/22

סנהדרין ד:ה-ה:א    10/28/22

משנה סנהדרין ה:ב-ג    10/31/22

משנה סנהדרין ה:ד-ה   11/1/22

סנהדרין ו:א-ב    11/2/22

סנהדרין ו:ה-ו    11/4/22

סנהדרין ז:א-ב  11/7/22

משנה סנהדרין ז:ג-ד    11/8/22

משנה סנהדרין ז:ה-ו   11/9/22

 סנהדרין ז:ט-י   11/10/22

סנהדרין ז:יא-ח:א   11/14/22

משנה סנהדרין ח:ב-ג   11/15/22

סנהדרין ח:ד-ה בקול אביו ובקול אמו    11/16/22

משנה סנהדרין ח:ו-ז   11/17/22

סנהדרין ט:א   11/21/22

סנהדרין ט:ב-ג    11/22/22

סנהדרין ט:ה-ו    11/23/22

סנהדרין ט:ו-י:א קנאים פוגעים בו   11/28/22

סנהדרין י:ב שלשה מלכים וארבע הדיוטות   11/25/22

סנהדרין י:ג-ד דור המדבר, עיר נדחת   11/28/22

סנהדרין י:ה-ו    11/29/22

סנהדרין יא:א אלו הן הנחנקים    11/30/22

משנה סנהדרין יא:ב-ג זקן ממרא   12/2/22

סנהדרין יא:ד-ה זקן ממרא, נביא שקר   12/5/22

סנהדרין יא:ו נביא לע׳ז    12/5/22

Sukkot

סוכה א:א-ב    8/19/22

סוכה ב:ב-ג   9/13/22

סוכה ג:טו-ד:א   9/13/22

סוכה ד:ב-ג   9/13/22

סוכה ד:ד-ה   9/16/22

סוכה ד:ו-ח   9/16/22

סוכה ה:א-ג   9/20/22

סוכה ה:ד-ה   9/20/22

סוכה ד:ט-י   9/20/22

Sun, June 23 2024 17 Sivan 5784