Sign In Forgot Password

Rabbi Fridman's Recorded Shiurim

Please Scroll Down to see all

Hilchot Melachim

מצוות מינוי מלך   4/17/23

הל׳ מלכים- לא תוכחה לתת עליך איש נכרי  4/17.23

הקדמה להלכות מלכים  4/17/23

רמ׳ מלכים א:א לשכנו תדרשו   4/18/23

רמ׳ מלכים א:ב  4/19/23

רמ’ מלכים א:ג   4/19/23

מלכים א:ד מינוי המלך   4/21/23

רמ׳ מלכים א:ה שררה   4/24/23

מלכים א:ה ולא מלכה   4/24/23

מלכים א:ז אומנות נקלה   4/25/23

מלכים א:ז מלכות ירושה   4/27/23

רמ׳ מלכים א:ט זכייה בכתר מלכות   4/27/23

רמ׳ הל׳ מלכים א:יא  5/1/23

רמ׳ מלכים א:י   5/1/23

רמ׳ מלכים א:יג מלכי ישראל  5/1/23

רמ׳ מלכים א:יג מעיין   5/2/23

מלכים ב:א כבוד גדול נוהגים במלך   5/5/23

רמ׳מלכים ב:ב אלמנתו של מלך  5/8/23

רמ׳ מלכים ב:ב שפחתו של מלך   5/8/23

שיטת הרמ׳ בהפלת עוברים   5/8/23

מלכים ב:ב אלמנתו של מלך  5/8/23

מלכים ב:ד עוד בעניין כבוד המלך   5/10/23

רמ׳ מלכים ב:ה אינו יוצא מפלטרין שלו  5/10/23

רמ׳ מלכים ב:ד ישיבה בעזרה למלכי ב׳ד  5/12/23

רמ׳ מלכים ב:ט כבוד ת׳ח   5/15/23

רמ׳ מלכים ב:ז מלך ביופיו   5/15/23

רמ׳ מלכים ב:ח מלך וכהן גדול  5/15/23

רמ׳ מלכים ב:ט כבוד ת׳ח   5/15/23

רמ׳ מלכים סוף פרק ב׳ גסות רוח  5/17/23

רמ׳ מלכים ג:א ספר תורה של מלך  5/18/23

רמ׳ מלכים ג:א עוד בעניין ס׳ת של מלך  5/18/23

רמ׳ מלכים ג:א עוד בענין ס׳ת של מלך  5/22/23

רמ׳ עוד בעניין ס׳ת של מלך   5/22/23

רמ׳ מלכים ג:ב ריבוי נשים  5/22/23

רמ׳ מלכים ג:ב נשים ופילגשים  5/23/23

רמ׳ מלכים ג:ב   5/25/23

רמ׳ מלכים ג:ג סוסי מצרים לעומת סוסים דעלמא   5/29/23

רמ׳ מלכים ג:ג בעניין סוסים  5/29/23

רמ׳ מלכים ג:ג עוד בענין איסור ריבוי סוסים   5/29/23

רמ׳ מלכים ג:ד כסף וזהב   5/31/23

רמ׳ ג:ה בדין שכרות למלך  5/31/23

רמ׳ מלכים ג:ז לבן גב בהן  6/4/23

רמ׳ מלכים ג:ו איסור שטוף בנשים  6/4/23

מלכים ג:ז  6/9/23

מלכים ג:ח  6/8/23

רמ׳ מלכים ג:ט דבר מצוה  6/8/23

רמ׳ מלכים ג:י מלך בתיקון העולם  6/9/23

מלכים ד:א משפט המלך  6/11/23

מלכים ד:ב עבדיו של מלך   6/11/23

מלכים ד:ג בעלי אומניות  6/11/23

רמ׳ מלכים ד:ד   6/13/23

רמ׳ מלכים ד:ד בגדר קדשה  6/14/23

מלכים ד:ד בעניין כתובה  6/14/23

רמ׳ מלכים ד:ד  6/14/23

רמ׳ מלכים ג:י מלך בתיקון העולם  6/21/23

רמ׳ מלכים ד:ז מעשר של מלך  6/21/23

רמ׳ מלכים ד:ה זכות המלך  6/21/23

רמ׳ מלכים ד:ט הרוגי המלך נכסיהן למלך  6/21/23

רמ׳ מלכים ד:ו  6/21/23

רמ’ מלכים ד:ח   6/21/23

רמ׳ הל׳ מלכים שלהי פרק ד׳  6/22/23

מלכים ה:א  6/26/23

רמ׳ מלכים ה:א מלחמת מצוה   6/26/23

רמ׳ מלכים ה:ב יוצא למלחמת מצוה  6/26/23

רמ׳ מלכים ה:ה מחיית עמלק  7/2/23

רמ׳ מלכים ה:ה לא תשכח  7/4/23

רמ׳ מלכים ה:ו כיבוש רבים   7/4/23

רמ׳ מלכים ה:ז איסור ארץ מצרים  7/5/23

רמ׳ מלכים ה:ח כיבוש מצרים  7/5/23

רמ׳ מלכים ה:ט איסור עזיבת ארץ ישראל  7/11/23

מלכים ה:י מנשקים עפרה  7/11/23

רמ׳ הל׳ מלכים ה:יב קבורה בארץ ישראל  7/11/23

רמ׳ מלכים ה:יב  7/11/23

רמ׳ מלכים ו:א  7/13/23

רמ׳ מלכים ו:א קוראים לשלום תחילה  7/13/23

מלכים ו:ד הרי יצאו מכלל עמלק  7/17/23

רמ׳ מלכים ו:ג   7/17/23

רמ׳ מלכים ו:ה  7/17/23

רמ׳ מלכים ו׳- עמון ומואב   7/19/23

רמ׳ מלכים ו:ו עמון ומואב   7/20/23

מלכים ו:ז הלכות מצור   7/21/23

רמ׳ מלכים ו:ח  7/24/23

רמ׳ בעניין איסור בל תשחית  7/24/23

רמ׳ מלכים ו:ט אילני סרק  7/24/23

רמ׳ מלכים י:י ואותו לא תכרות  7/26/23

רמ׳ מלכים ו:יא צרין על ערי עכו׳ם  7/26/23

רמ׳ מלכים ו:יא חונים בכל מקום  7/31/23

רמ׳מלכים ו:יג ד׳ דברים פטרו במחנה  7/31/23

רמ׳ מלכים ו:יג יד תחיה לך מחוץ למחנה  8/1/23

רמ׳ מלכים ו:יד מצות יתד  8/1/23

רמ׳ מלכים ז:ב  8/6/23

רמ׳ מלכים ז:ב   8/6/23

מלכים ז:ה ולא חנכו   8/9/23

מלכים ז:ד כלה מחופתה  8/9/23

רמ׳ מלכים ז:ג כהן מדבר   8/9/23

מלכים ז:ה ולא חנכו  8/10/23

רמ׳ מלכים ז:ו כרם של שני שותפים   8/11/23

מלכים ז:ח מחזיר גרושתו  8/14/23

מלכים ז:ז מארס אשה לאחר י׳ב חוד   8/14/23

מלכים ז:י אין יוצאים כל עיקר  8/15/23

רמ׳ מלכים ח:ט  8/15/23

מלכים ז:יא לא יצא בצבא  8/16/23

רמ׳ מלכים ז:יב שמירת חפצים   8/18/23

רמ’ מלכים ז:יב שכר שכירות  8/18/23

מלכים ז:י   8/18/23

רמ׳ מלכים ז:יב שמירת חפצים   8/21/23

רמ׳ מלכים ז:יג בחוץ לארץ   8/21/23

רמ׳ מלכים יב:טו   8/22/23

מלכים ז:טו  8/23/23

רמ׳ מלכים ז:טו  8/23/23

מלכים ח:א  8/28/23 

מלכים ח:ב כניסה לתוך הבית  8/28/23

מלכים ח:ב מכניסה לתוך ביתו   8/28/23

רמ׳ לאוין באשת יפת תואר  8/29/23

רמ׳ מלכים ח:ד כהן ביפת תואר  8/31/23

רמ׳ מלכים ח:ג שלא ילחצנה על פני השדה  8/31/23

מלכים ח:ה ובכתה את אביה ואת אמה  9/1/23

רמ׳ מלכים ח:ו עוד בעניין ימי המתנה   9/4/23

רמ׳ מלכים ח:ו תחת אשר עניתה   9/5/23

מלכים ח:ז  9/7/23

רמ׳ ח:ו מתנה על מה שכתוב בתורה   9/7/23

רמ׳ מלכים ח:ח  9/11/23

רמ׳ מלכים ח:י גר תושב  9/11/23

רמ׳ מלכים ח:ט תוך י׳ב חודש  9/11/23

מלכים ח:יב בגדר חסידי אומות העולם   9/12/23

רמ׳ מלכים ט:א  9/18/23

מלכים ט:א בעניין מצוות עמרם  9/18/23

מלכים ט:א בעניין גיד הנשה  9/18/23

מלכים ט:ב עיקר דין עבודה זרה  9/20/23

רמ׳ מלכים ט:ב בגדר עכו׳ם לבני נח  9/20/23

מלכים ט:ג בגדר ברכת ה׳ לבני נח  9/21/23

רמ’ מלכים ט:ד  9/26/23

מלכים ט:ד עוברים לבני נח  9/26/23

מלכים ט:ד שפיכות דמים לבני נח  9/28/23

רמ׳ מלכים ט:ה עריות לבני נח  9/28/23

רמ׳ מלכים יב:א ויאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל  11/20/23

מלכים יב:ב תפח רוחם של מחשבי קצין  11/20/23

מלכים יב:א דת האמת  11/20/23

רמ׳ יב:א והשבתי חיה רעה מן הארץ  11/20/23

מלכים יב:ב גדר שלום בעולם  11/22/23

רמ׳ מלכים יב:ג מייחס ישראל לשבטיהן  11/22/23

רמ׳ מלכים יב:ג שבטו של לוי מטהר תחילה  11/22/23

Rambam Mamrim

רמ׳ הקדמה להל׳ ממרים  12/29/22

רמ׳ הל׳ ממרים א:ב לאו שניתן לאזרהת מיתת ב׳ד   1/2/23

רמ׳ הל׳ ממרים א:ב ג׳ תפקידי סנהדרין    1/2/23

רמ׳ ממרים א:א ב׳ד גדול בירושלים   1/2/23

רמ׳ ממרים א:ג הלכות למשה מסיני  1/4/23

רמ׳ ממרים א:ד וקצת ועלית אל המקום   1/5/23

רמב׳ם ממרים א:ה   1/6/23

רמ׳ ממרים ב:א  1/9/23

רמ’ ממרים ב:א-ב    1/9/23

רמ׳ ממרים ב:ב סייג וגזרה  1/10/23

ממרים ב:ב-ג   1/10/23

רמ׳ ממרים ב:ד חיתוך אבר להציל גוף   1/12/23

רמ׳ ממרים ב:ו-ז   1/18/23

רמ׳ ממרים ב:ח אל ימהר להתיר דבר שלישי    1/18/23

ממרים ב:ט בל תוסיף   1/18/23

ממרים ג:א אינו מודה בתושב׳ע   1/18/23

רמ׳ ממרים ג:ב מורידים ולא מעלין   1/18/23

רמ׳ ממרים ג:ג בניהם ובני בניהם  1/19/23

ממרים ג:ד גזרה עליו התורה מיתה  1/22/23

ממרים ג:ה חכם מופלא   1/22/23

רמ׳ ממרים ג:ו מורה לאחרים לעשות  1/24/23

רמ׳ ממרים ג:ז   1/25/23

ממרים ג:ח הכרזה בזקן ממרא   1/26/23

רמ׳ ממרים ד:א זקן ממרא המחמיר   1/26/23

ממרים ד:ב דבר המביא לידי דבר שחייבים עליו כרת  1/30/23

רמ׳ ממרים ד:ג תפילין חלק א׳   1/31/23

רמ׳ ממרים ד:ג תפילין חלק ב׳   1/31/23

רמ׳ ממרים ה:א   2/2/23

ממרים ה:ב שמות שאינן נמחקות 2/2/23

רמ׳ ממרים ה:ג  2/6/23

ממרים ה:ד אזהרה מניין    2/6/23

ממרים ה:ה מכה אביו ואמו  2/7/23

רמ׳ ממרים ה:ו הכה אביו ונתחרש  2/7/23

רמ׳ ממרים ה:ח אזהרה מניין  2/12/23

רמ׳ ממרים ה:י הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה   2/12/23

רמ׳ ממרים ה:ט קללה בשתוקי   2/12/23

רמ׳ ממרים ה:יא גר וקדושה חמורה   2/14/23

ממרים ה:יב אביו ואמו רשעים   2/14/23

רמ׳ ממרים ה:יג   2/17/23

רמ׳ ממרים ה:טו מקלה או׳א  2/20/23

רמ׳ ממרים ו:א כיבוד אב ואם   2/20/23

רמ׳ הל׳ ממרים ו:ג   2/22/23

רמ׳ ממרים ו:ג שם או׳א  2/22/23

ממרים ו:ג ג׳ דינים בכבוד  2/23/23

רמ׳ ממרים ו:ג משל אב   2/28/23

רמ׳ ממרים ו:ה נשמע בדבר אביו למקום   2/28/23

רמ׳ ממרים ו:ד  2/28/23

רמ׳ ממרים ו:ו כבוד לאחר מיתה   2/28/23

רמ׳ ממרים ו:ז אשה נשואה   3/2/23

רמ׳ ממרים ו:ח עד היכן כאו׳א   3/2/23

רמב׳ם ממרים ו:ט שלא להכביד עולו על בניו   3/5/23

רמ׳ ממרים ו:ט מכה בנו הגדול   3/7/23

רמ׳ ממרים ו:יא נטרפה דעת אביו אמו  3/7/23

רמ׳ ממרים ו:יא חלק ב׳- ארץ ישראל וכיבוד או׳א   3/8/23

רמ׳ ממרים ו:יג אביו עובר על ד׳ת  3/13/23

רמ׳ ממרים ו:יג אמר לו אביו לעבור על דברי תורה  3/13/23

רמ׳ ממרים ו:טו כיבוד אב ואם ולימוד תורה   3/14/23

רמ׳ ממרים ו:יג כאו׳א ומצוות אחרות   3/14/23

ממרים ו:טו כיבוד לעומת כיבוד אם   3/15/23

 ממרים ו:יח אשת אביו   3/17/23

רמב׳ם ממרים ו:יז אח הגדול  3/19/23

רמ׳ ממרים סיום פרק ו- דין כיבוד זקנים    3/19/23

רמ׳ הל׳ ממרים פרק ז׳ אכילה הרעה ההיא   3/21/23

רמ׳ ממרים ז:א אכילה רעה   3/22/23

רמ׳ ממרים ז:ב פרטי דינים אכילה רעה   3/22/23

רמ׳ ממרים ז:ג    3/23/23

רמ׳ ממרים ז:ד אתי לאימשוכי   3/27/23

רמ׳ ממרים ז:ו ימיו של בסו׳מ  3/27/23

ממרים ז:ז כיצד דנים בסו׳מ   3/28/23

רמ׳ ממרים ז:ז שיטת הגר׳ח   3/29/23

רמ׳ ממרים ז:ח מחילת אביו ואמו   3/31/23

רמ׳ ממרים ז:ט נגמר דינו   4/3/23

רמ׳ ממרים ז:י כיצד דנין בסו׳מ   4/3/23

רמ׳ ממרים ז:יא   4/3/23

רמ׳ ממרים ז:יב   4/3/23

רמ׳ ממרים ז:יג הכרזה   4/10/23

רמ׳ ממרים ז:טו ירושת באב   4/10/23

רמ׳ סיום הלכות ממרים   4/10/23

Rambam Sanhedrin

רמ׳ מצוות שופטים 12/29/21

רמ׳ הל׳ סנהדרין- מצוות שופטים חלק ב׳ 12/30/21

רמ׳ סנהדרין א:ב בתי דין בחו׳ל 1/4/22

סנהדרין א:ג סנהדרין גדולה וסנהדריות קטנות 1/4/22

רמ׳ הל׳ סנהדרין: ב׳ד הגדול לכל שבט בתורת הרמב׳ן

סנהדרין א:ד ב׳ד של שלש 1/5/22

דרין א:ה-ו 1/6/22

סנהדרין א:ה-ו ראש סנהדרי קטנה 1/7/22

רמ׳ סנהדרין א:ז-ח 1/10/22

רמב׳ם סנהדרין א:ט סופרי הדיינים 1/11/22

רמ׳ סנהדרין א:י   1/12/22

רמב׳ם סנהדרין ב:א 1/13/22

רמ׳ סנהדרין ב:ב כהנים בסנהדרין   1/14/22

רמ׳ סנהדרין ב:ג פסול אכזר  1/18/22

רמ׳ ב:ד מלך בסנהדרין 1/18/22

רמב׳ם סנהדרין ב:ה מלכי ישראל  1/20/22

סנהדרין ב:ו סנהדרין מנוקין מכל מום   1/20/22

רמ׳ סנהדרין ב:ז מדות הדיינים חלק א׳: דברי הרמ׳ ורדב׳ז   1/21/22

רמ׳ סנהדרין ב:ז חלק ב׳ אנשים חכמים ונבונים   1/24/22

רמ׳ סנהדרין ב:ז מדות הדיינים בעלי שם טוב   1/31/22

רמ׳ הל׳ סנהדרין ב:ז מדות הדיינים שונאי בצע   1/31/22

רמ׳ סנהדרין ב:ז מדות הדיינים חלק ה׳: אנשי אמת  1/31/22

רמ׳ סנהדרין ב:ז מדות הדיינים חלק ו׳: ידועים לשבטיכם   1/31/22

רמ׳ סנהדרין ב:ח שולחין בכל גבול ישראל   2/1/22

רמ׳ סנהדרין ב:ח שולחין בכל גבול ישראל   2/2/22

רמ׳ סנהדרין ב:ט ממזר כשר לדון    2/3/22

רמ׳ סנהדרין ב:ט סומא בא׳ מעיניו   2/4/22

רמ׳ סנהדרין ב:י דין ובית דין   2/7/22

רמ׳ סנהדרין ב:יג אל תהי דן יחידי   2/8/22

רמ׳ סנהדרין ב:יג עביד איניש דינא לנפשיה   2/9/22

רמ׳ סנהדרין ב:יד אחד עשר יותר מעשרה  2/10/22

רמ׳ סנהדרין ב:טו   2/11/22

רמ׳ סנהדרין ג:א  2/14/22

רמ׳ סנהדרין ג:ב אל יחסר המזג  2/15/22

סנהדרין ג:ג על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע   2/16/22

סנהדרין ד:ד   2/18/22

סנהדרין ג:ה נחלות כדינים  2/18/22

סנהדרין ג:ו אין עד נעשה דיין   2/20/22

רמ׳ סנהדרין ג:ז בית דין כמקום שכינה   2/22/22

סנהדרין ג:ח לא תכירו פנים במשפט   2/23/22

סנהדרין ג:ח דיין שאינו הגון ומצבה- שיטת מהרי׳ק   2/24/22

סנהדרין ג:ט אלקי כסף ואלהי זהב- דיין הבא בשביל כסף   2/25/22

רמ׳ סנהדרין ג:י חכמים בורחים מן הכבוד  3/1/22

רמ׳ סנהדרין ד:א דין הסמיכה   3/1/22

רמ׳ סנהדרין ד:ב סמיכה לדורות   3/2/22

סנהדרין ד:ג סמיכת זקנים    3/3/22

סנהדרין ד:ד סמיכה והשראת השכינה   3/4/22

סנהדרין ד:ו סמיכה וארץ ישראל   3/8/22

סנהדרין ד:ו שם ארץ ישראל   3/9/22

רמ׳ הלכות סנהדרין ד:ח   3/21/22

סנהדרין ד:ט סמיכה על תנאי    3/22/22

רמ׳ סנהדרין ד:י סומא באחת מעיניו   3/29/22

סנהדרין ד:יא סמיכה וסנהדרין הגדולה   3/29/22

רמ׳ סנהדרין חידוש הסמיכה חלק א׳  3/29/22

סנהדרין ד:יא חידוש הסמיכה חלק ב׳   3/29/22

סנהדרין ב:יב סמיכה בחו׳ל    3/30/22

רמ׳ סנהדרין ד:יג דין ריש גלותא    3/31/22

סנהדרין ד:טו מקדיש בעל מום למזבח   4/5/22

רמ׳ סנהדרין ה:א השקאת סוטה   4/7/22

רמ׳ סנהדרין ה:ב מיתת נחש  4/7/22

רמ׳סנהדרין ב:יב- מועד בחו׳ל 5/9/22

רמ׳ ה:ו-ז קידוש החדש ועיבור שנה 5/9/22

רמ׳ סנהדרין ה:ט יישום דין שליחותייהו   5/9/22

רמ׳ סנהדרין ה: יז  5/11/22

רמ׳ סנהדרין ה: טו-טז    5/11/22

רמ׳ סנהדרין ו:ח   5/24/22

רמ׳ סנהדרין ו:ז עבד לוה לאיש מלוה    5/24/22

רמב׳ם סנהדרין ז:א זבל׳א   5/26/22

רמ׳ סנהדרין ו:ט בית הוועד   5/26/22

סנהדרין ז:י אונס לאחר קנין   6/13/22

רמ׳ סנהדרין פרק ח׳: דין רוב בבית דין   6/13/22

רמ׳ סנהדרין ח:ב-ג   6/21/22

סנהדרין ט:ב איני יושע בדיני נפשות   6/21/22

רמ׳ סנהדרין ט:ג הוספת דיינים בבית דין הגדול   6/21/22

סנהדרין י:ב   6/21/22

רמ׳ סנהדרין י:ג  6/21/22

רמ׳ סנהדרין י:ה    6/22/22

רמ׳ סנהדרין י:ו מתחילין מן הצד   6/24/22

רמ׳ סנהדרין י:ז פותחים לזכות  6/24/22

סנהדרין יא:א-ב   6/30/22

סנהדרין יא:ג    6/30/22

סנהדרין יא :ד שור הנסקל ומלקות   6/30/22

סנהדרין יא:ה מסית   6/30/22

רמ׳ סנהדרין יא:ו  7/7/22

רמ׳ סנהדרין י:ח מלמד זכות על עצמו   6/30/22

רמ׳ סנהדרין י:ט טעות שהצדוקים מודים    6/30/22

סנהדרין יא:ז אב ובנו רב ותלמידו   7/7/22

רמ׳ סנהדרין יא:ח משא ומתן  7/7/22

רמ׳ סנהדרין יא:ח אב ובנו רב ותלמידו השגת הראב׳ד   7/7/22

סנהדרין יא:ט פסול קרובים אך בשעת גמ ר דין  7/7/22

רמ׳ סנהדרין יא:י   7/7/22

סנהדרין יב:יא   7/15/22

סנהדרין יב:א מכירים אותו    7/15/22

סנהדרין יב:ב בגדר התראה  7/15/22

רמ׳ סנהדרין יב:ג מאיימים את העדים   7/15/22

סנהדרין יב:ה עינוי הדין וזבח זבוח   7/15/22

רמ׳ סנהדרין יב:ד עינוי הדין   7/15/22

סנהדרין יג:ב קורט של לבונה   7/22/22

סנהדרין יג:ג משל צבור   7/22/22

רמ׳ יג:ז רוצח שברח   7/29/22

רמ׳ סנהדרין יג:ח בורח לארץ ישראל     7/29/22

סנהדרין יד:א הריגה בסייף   7/29/22

רמ׳ סנהדרין יד:ג מצות עשה במיתת בית דין   7/29/22

רמ׳ סנהדרין יד:ד נתחייב שתי מיתות   7/29/22

רמ׳ סנהדרין יד:ה    7/29/22

רמ׳ סנהדרין יד:ז   8/7/22

סנהדרין יד:ח   8/7/22

רמ׳ סנהדרין יד:ט קברי בית דין   8/7/22

סנהדרין יד:י התישבות בדיני נפשות    8/7/22

סנהדרין יד:יא     8/7/22

סנהדרין יד:יב משם עתידים ליגאל   8/7/22

סנהדרין יד:יג גלו ואינם במקומם     8/8/22

סנהדרין יד:יד סנהדרין בחו׳ל    8/8/22

סנהדרין טו:א    8/10/22

סנהדרין טו:ב   8/10/22

סנהדרין טו:ג מצות נשרפים   8/12/22

רמ׳ סנהדרין טו:ד מצות נהרגים   8/17/22

8/17/22    רמ׳ סנהדרין טו:ה-ו מצות תלייה

8/17/22     רמ׳ סנהדרין טו-ז דין תלייה

8/17/22   סנהדרין טו:ח

8/17/22    רמ׳ סנהדרין טו:ט

רמ׳ סנהדרין טו:י    8/19/22

רמ׳ סנהדרין יז:ז כהן גדול שחטא   9/13/22

סנהדרין יז:ט ראש ישיבה שלקה  9/13/22

רמ׳ סנהדרין טז:ז   9/13/22

רמ׳ סנהדרין יח:א   9/16/22

רמ׳ סנהדרין יח:ב   9/16/22

סנהדרין יח:ג לאו שבכללות

סנהדרין יח:ד כיפה

סנהדרין יח:ה כיפה במקום שאינו מקבל התראה   

סנהדרין יח:ו אין אדם משים עצמו רשע  

רמ׳ סנהדרין יט:ב   9/29/22

סנהדרין יט:ג   9/29/22

רמ׳ סנהדרין יט:ד   9/29/22

רמ׳ סנהדרין כ:א כי לא אצדיק רשע    9/29/22

רמ׳ סנהדרין כ:ב   10/7/22

רמ׳ סנהדרין כ:ג אין קישוי אלא לדעת   10/7/22

רמ׳ סנהדרין כ:ד לא תחוס עינך    10/7/22

רמ׳ סנהדרין כ:ה   10/7/22

רמ׳ סנהדרין כ:ו   10/7/22

רמ׳ סנהדרין כ:ו שוטה רשע וגס רוח   10/13/22

רמ׳ כ:ז עצומים כל הרוגיה   10/13/22

רמ׳ סנהדרין כ:ח מורה הלכה בפני רבו    10/13/22

רמ׳ סנהדרין כ:ט  10/13/22

10/18/22  רמ׳ סנהדרין כ:יא פחות מש׳פ

רמ׳ סנהדרין כ:יב לא תעשו עול במשפט    10/20/22

רמ׳ סנהדרין כא:א  10/20/22

רמ׳ סנהדרין כא:ב שוין במלבוש     10/21/22

רמ׳ סנהדרין כא:ג דיינים בישיבה    10/24/22

רמ׳ סנהדרין כא:ד תלמיד חכם    10/24/22

סנהדרין כא:ה להעניד משפטי הדת על תלם    10/25/22

רמ׳ כא:ו שפטו יתום ריבו אלמנה    10/26/22

רמ׳ סנהדרין כא:ז לא תשא שמע שוא   10/27/22

רמ׳ סנהדרין כא:ח מפיהם   10/28/22

רמ׳ סנהדרין כא:י    10/31/22

רמ׳ כא:יא מדבר שקר תרחק   10/31/22

רמ’ כא:יא פתח פיך לאלם  11/1/22

סנהדרין כב:א לא תגורו מפני איש    11/2/22

רמ׳ כב:ב     11/4/22

סנהדרין כב:ג   11/4/22

סנהדרין כב:ד פשרה    11/7/22

רמ ׳ סנהדרין כב:ה פשרה צריכה קנין   11/7/22

סנהדרין כב:ו יפה כח פשרה    11/8/22

רמ׳ סנהדרין כב:ה   11/9/22

סנהדרין כב:ט אנשי ירושלים    11/10/22

רמ׳ כב:יב דיין שיודע בחבירו   11/14/22

רמ׳ סנהדרין כג:א    11/14/22

רמ׳ סנהדרין כג:ב   11/15/22

רמ׳ סנהדרין כג:ג   11/16/22

סנהדרין כג:ד שאלה   11/17/22

רמ׳ סנהדרין כג:ה שכר הניכר   11/18/22

רמ׳ סנהדרין כג:ו אוהב ושונא    11/21/22

סנהדרין כג:ז ת׳ח שונאים זא׳ז   11/21/22

רמ׳ סנהדרין כג:ח   11/21/22

סנהדרין כג:ט תיקון העולם והשראת השכינה   11/23/22

רמ׳ סנהדרין כג:ט דן לכף זכות   11/28/22

סנהדרין כד:א ראות עיני הדיין בדיני ממונות   11/25/22

רמ׳ סנהדרין כד:א חלק ב׳ שטר פרוע   11/28/22

רמ׳ סנהדרין כד:ב כיון שרבו בתי דין שאינם הגונים   11/28/22

רמ׳ סנהדרין כד:ג דין מרומה    11/28/22

רמ׳ כד:ד מכין ועונשין שלא מן הדין    11/30/22

רמ׳ סנהדרין כו:ו הפקר בית דין הפקר   12/2/22

רמ׳ סנהדרין כד:ה מלקין על לא טוב השמועה   12/2/22

רמ׳ כד:ז וכן מנדין   12/5/22

רמ׳ כד:ח מריבה, קללה, הכאה תלישת שער, שבועה   12/5/22

רמ׳ סנהדרין כד:ט הרדפה   12/6/22

רמ׳ כד:י כבוד הבריות  12/7/2022

רמ׳ סנהדרין כה:א שררה על הצבור שלא לשם שמים   12/8/22

רמ׳ סנהדרין כה:ב   12/9/22

רמ׳ כג:ד השפיל תורת משה   12/12/22

רמ׳ סנהדרין כה:ג   12/12/22

רמ׳ כה:ו שליח ב׳ד ולה׳ר 12/14/22

סנהדרין כה:ז בגדר הזמנה   12/15/22

סנהדרין כה:ח מסרב לבא לדין  12/16/22

סנהדרין כה:י מסרב לבא לין  12/19/22

סנהדרין כה:יא  12/19/22

רמ׳ סנהדרין כו:א אלוקים לא תקלל   12/21/22

סנהדרין כו:ב מקלל את המת   12/22/22

רמ׳ סנהדרין כו:ג קללה וכינויי לעז   12/25/22

רמ׳ סנהדרין כו:ד עדים והתראה בקללה   12/25/22

רמ׳ סנהדרין כו:ה ביזה ת׳ח   12/27/22

רמב׳ם כו:ו מחילת כבוד וקללה   12/27/22

רמ׳ הל׳ סנהדרין כו:ז ערכאות   12/29/22

Rambam Teshuvah

Rambam and the Instinctive Nature of Teshuva   8/9/21

רמ׳ תשובה א:א עיקרו של וודוי   8/9/21

רמ׳ תשובה א: ב וודוי שעיר המשתלח   8/10/21

רמבם הלכות תשובה שלהי פרק א׳    8/12/21

רמ׳ הל׳ תשובה ב:א תשובה מעולה    8/13/21

8/15/21  Rambam and the Mechanics of Teshuva: מה היא התשובה

8/17/21 Rambam Hilkhot Teshuva (2:3): A Novel Definition of Tovel V’Sheretz B’Yado 

רמ׳ תשובה ב:ג פירוט החטא   8/18/21

וצדיק יסוד עולם: Rambam and the Cosmic Scope of Teshuva  8/29/21

תשובה ב:ה וודוי בפני רבים   8/30/21

רמ׳ תשובה ב:ו זמן מצות תשובה  8/30/21

רמ׳ תשובה ב:ז לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביוה׳כ   8/30/21

רמ׳ תשובה ב:ח יוה׳כ כיום וודוי  8/30/21

רמ׳ תשובה ב:ט. עיקרו של וודוי ביוה׳כ  8/30/21

רמ׳ הל׳ תשובה ב:י פיוס בדברים  8/30/21

רמ׳ תשובה ב:יב לא רצה חבירו למחול לו    8/31/21

רמ׳תשובה ב:יג איסור האכזריות  8/31/21

רמ׳ תשובה ב:יד חוטא לחבירו ומת חבירו   9/1/21

Rambam and Ramban on Teshuva: An Exquisite Synthesis   9/2/21

רמ׳ תשובה ז:א בכל עת יהיו בגדיך לבנים   9/2/21

רמ׳ תשובה ז:ג תשובה מדעות הרעות   9/5/21

תשובה ז:ד מעלת בעלי התשובה   9/5/21

רמ׳תשובה ז:ו גדולה תשובה   9/13/21

רמ׳תשובה ז:ז מעלת התשובה   9/13/21

רמ׳ תשובה ז:ח אונאת דברים   9/14/21

רמ׳ הל׳ תשובה ג:א ג׳ חשבונות   10/2/21

רמ׳ תשובה ג:ב חשבון קל דעות  10/5/21

רמ׳תשובה ג:ג גדר תוהה על הראשונות   10/6/21

רמ׳ תשובה ג:ד גורל מחצה על מחצה   10/11/21

רמ׳ תשובה ג:ה צדיק יסוד עולם    10/11/21

רמ׳ תשובה ג:ו עשרת ימי תשובה    10/11/21

רמ׳ ג:ח תפילין תפילין של ראש   10/13/21

רמ׳ תשובה ג:ט חסידי אומות העולם   10/14/21

רמ׳ תשובה ג:י בעלי לשון הרע    10/15/21

רמ׳ תשובה ג:יב אפיקורסים  10/19/21

רמ׳ תשובה ג:יג כופרים   10/21/21

רמ׳ תשובה ג:יד מומר לדבר אחד   10/21/21

רמ׳ תשובה ג:טו מומר לכל התורה   10/22/21

רמ׳תשובה ג:טז מחטיאי הרבים   10/25/21

רמ׳תשובה ג:יז פורש מדרכי הצבור   10/26/21

רמ׳ תשובה ג:יח מגלה פנים בתורה   10/27/21

רמ׳ תשובה ג:יט מוסרים   10/27/21

רמ׳ ג:כ מטילי אימה על הצבור    10/28/21

רמ׳ ג:כב עבירות קלות שאין להם חלק לעוה׳ב  11/1/21

רמ׳תשובה ג:כב אין לך דבר שעומד בפני התשובה   11/2/21

רמ׳ תשובה ד:א אחטא ואשוב   11/4/21

רמ׳ תשובה ד:ב נועלים דרכי התשובה פני עושיהן   11/4/21

רמ׳ תשובה ד:ג לוקח שוחד   11/8/21

רמ׳ תשובה ד:ד אין חזקתו לשוב   11/8/21

רמ׳ תשובה ד:ה דברים המושכים  11/9/21

רמ׳ תשובה ה:א    11/10/21

רמ׳ תשובה ה:ב כמשה רבינו או ירבעם   11/11/21

רמ׳ תשובה ה:ג עיקר הגדול עמוד התורה והמצוה   11/12/21

רמ׳תשובה ה:ד   11/15/21

רמ׳ תשובה ה:ה בדעתו שנתן לו הקל   11/16/21

רמ׳ תשובה ה:ו  11/17/21

רמב׳ם תשובה ה:ו התקפת הראב׳ד    11/18/21

רמ׳ תשובה ו:א עונש מניעת תשובה   11/19/21

רמ׳ תשובה ו:ג   11/23/21

רמ׳ תשובה ו:ד   11/24/21

רמ׳ ענייני מנורה   12/6/21

רמ׳ תשובה ח:א הטובה הצפונה לצדיקים   12/6/21

רמ׳ תשובה ח:ב צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם  12/9/21

רמ׳ הל׳ תשובה ח:ד טובת עולם הבא   12/13/21

רמ׳ תשובה ח:ה עין לא ראתה אלוקים זולתך   12/16/21

רמ׳ תשובה ט:א עולם הזה, עולם הבא, ימות המשיח 12/17/21

רמ׳ תשובה ט:ב למה מתאוים לימות המשיח?  12/21/21

רמ׳ תשובה י:א   12/21/21

רמ׳ תשובה י:ב עובד מאהבה 12/22/21

רמ׳ תשובה י:ג אהבה הראויה 12/23/21

רמ׳ תשובה י:ד לא תעשו אלא מאהבה  12/24/21

רמ׳ שלהי הל׳ תשובה 12/28/21

Rambam Misc

מרא מנא לן דאסור? Rambam's View on Music 8/9/20

Rambam's View on Music II 8/12/20

Rambam Teshuva 1:2 The Essential Nature of Teshuva 9/3/20

Rambam Teshuva 1:3 Se'ir HaMishtaleach 9/9/20

9/9/20 Rambam Teshuvah 1:4 מיתה ממרקת לחילול ה׳

Rambam Hilchot Teshuvah 2:1 Teshuvah and Zechirat HaBoreh 9/11/20

רמב׳ם הלכות תשובה ב:ב תשובה ווודוי 9/11/20

תשובה ב:ג טובל ושרץ בידו 9/16/20

רמב׳ם הלכות תשובה ב:ד מדרכי התשובה 9/16/20

רמב׳ם תשובה ב:ה וודוי בפרהסיא 9/17/20

Rambam Teshuva 4:2 Poresh MiDarkhei HaTzibbur as a Liability for Teshuva 9/23/20

9/24/20 Rambam Teshuva 4:2 (continued) דברים הנועלים דרכי התשובה

Rambam Teshuva 4:4 Matters Deemed Inconsequential 9/24/20

Rambam Teshuva 4:5 Ensnared in Sin 9/25/20

רמב׳ם שמחת יום טוב חלק ב׳- ושמחתם לפני ה׳ אלוקיכם שבעת ימים  10/1/20

רמב׳ם שמחת יום טוב חלק ג׳- שמחה יתירה במקדש 10/1/20

רמב׳ם מצוות שמחת יום טוב- ד׳ מימדים של דאורייתא 10/1/20

Rambam Hilchot Beit Ha-Knesset (Tefillah 8:1)- The Obligation to Pray with a Minyan 10/12/20

Rambam Hilchot Beit HaKnesset 8:2 Tefillah as Yediat HaShem 10/13/20

Rambam Hilchot Beit HaKnesset 8:3 Beit Midrash Gadol mi-Beit HaKnesset 10/13/20

Rambam Hilchot Beit HaKnesset (8:4)Tefillat HaTzibbur 10/14/20

Rambam Hilchot Beit HaKnesset (Tefillah 11:1)- Chiyuv Beit HaKnesset 10/15/20

Rambam Hilchot Beit Ha-Knesset (Tefillah 11:2)- L'Romem et Beit Elokeinu 10/19/20

Rambam Hilchot Beit HaKnesset (11:2)- L’Romem et Beit Elokenu 10/20/20

Rambam Hilchot Beit HaKnesset (Tefillah 11:3-4) Aliyah L’Bimah, Yeridah Lifnei HaTevah 10/20/20

Rambam Hilchot Beit HaKnesset (Tefillah 11:4) Kavod Beit HaKnesset 10/21/20

10/26/20 Rambam Hilchot Beit HaKnesset (Tefillah 11:7)- חשבונות של מצוה

10/ 27/ 20 Rambam Hilchot Beit HaKnesset (Tefillah 11:8)- איסור כניסה לביה׳כ שלא לדבר מצוה

10/28/20 Rambam Hilchot Beit HaKnesset (11:9)- כניסה לבית הכנסת לדברי חול

10/29/20 Rambam Hilchot Beit HaKnesset (Tefillah 11:10) מותר ליכנס בביה׳כ באפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו

10/29/20 Rambam Hllchot Beit HaKnesset (Tefillah 11:10) בקדושתן הם עומדות

(רמב׳ם הלכות בית הכנסת (תפילה יא:יא-יב- בעניין סתירת ביה׳כ    10/30/20

Rambam Hilchot Beit HaKnesset (Tefillah 11:14)- Beit HaKnesset and Beit Midrash 11/2/20

רמב׳ם הל׳ תפילה יא:יד מעלין בקודש   11/4/20

רמב׳ם הלכות בית הכנסת (תפילה יא:טו) - גבו את המעות   11/5/20

רמב׳ם הלכות בית הכנסת (תפילה יא:יז) של כרך   11/6/20

Rambam: On the Interface of D’Rabbanan and D’Oraita 11/6/20

רמ׳ תפילה יא:י״ט על דעת יחיד     11/9/20

רמב׳ם הל׳ תפילה א:יז-יח מכירת בית הכנסת של כפר    11/9/20

11/10/20 Rambam 11:19 קיבלו עלייהו א׳ מן הקהל    

רמ׳ הלכות יא:כ מתנה כמכר 11/11/20 

רמב׳ם הלכות תפילה יא:כא בדין רחובה של עיר.m4a   11/12/20

Rambam Parshat Chaye Sarah: Mitzvah of Kevurah 11/16/20

Kibbud Av and Kibbud Em: Competitive Considerations  11/23/20

Rambam Matanot Aniyim Chapter Six- Ma’aser Ani 11/23/20

שיטת הרמב׳ם במצוות של עמלק: Personal Responsibilities and National Identification  2/19/21

מעשה שכם: The Massacre Refracted through Lens of Lo Taguru   11/22/21

שלא לענות אמלל: Rambam’s View on Inclusion    2/7/22

Rambam Tzedakah

בשמחה ובטוב לבב- An Introduction to the Mitzvah of Tzedakah 11/12/20

רמב׳ם מצוות צדקה: קצה-קצז מניין הקצר  11/16/20

רמב׳ם מצוות עשה של צדקה: ספר המצות קצה-קצז    11/16/20

רמב׳ם מניין הקצר לאוין של מתנות עניים וצדקה.    11/18/20

11/19/20   רמב׳ם לאוין שבצדקה- עזיבת הלוי, אימוץ הלב, שילוח עבד ריקם, מניעת הלוואה בשביעית, השמטת חוב בשביעית            

רמב׳ם איסור לא תהיה לו כנשה-ב׳ דינים  11/19/20 

רמב׳ם בעניין את הנכרי תשיך ואת הנכרי תגוש  11/20/20

רמב׳ם מתנות עניים ז:א-ב בגדר אימוץ הלב  11/24/20

רמב׳ם מתנות עניים ז:ג די מחסורו אשר יחסר לו- חובת היחיד   11/25/20

רמב’ם מתנות עניים ז:ד יתום שבא להשיאו    11/30/20

רמ׳ מתנות עניים ז:ה אל יבזבז יותר מחומש    12/1/20

רמ׳ מתנות עניים ז:ה מעשר כספים לדבר מצוה   12/2/20

רמב׳ם מת׳ עניים ז:ה עני המתפרנס מן הצדקה   12/9/20

רמ׳ מתנות עניים ז:ו רעב לעומת ערום       12/3/20

רמז׳ מת׳ עניים ז:ו לא יפחות משלישית השקל בשנה   12/7/20

רמ׳ מת׳ עניים ז:ז רעב לעומת ערום    12/7/20 

רמ׳ מת׳ עניים ז:ז איסור השבת עני ריקם   12/9/20

רמ’ מתנות עניים ז:ח פרנסת לילה   12/11/20

רמ׳ מת׳ עניים ז:ט אין לו ואינו רוצה   12/21/20

רמ׳ מתנות עניים ז:ט יש לו ואינו רוצה  12/21/20

רמ׳ מת׳ עניים ז:י כופין על הצדקה   12/22/20

רמ׳ הל׳ מת׳ עניים ז:י (2) חובת בית דין בכפיית הצדקה  12/23/20

רמ׳ מת׳ עניים ז:י ממשכנין על הצדקה אפי׳ בערבי שבתות   12/24/20

רמ׳ מת׳ עניים ז:יא אדם שוע    12/28/20

רמ׳ מתנות עניים ז:יא פוסקים צדקה על היתומים   12/29/20

רמ׳ מת׳ עניים ז:יב חשש גזילה   12/30/20

רמב׳ם מת׳ עניים ז:יג סדר קדימות בצדקה- ומבשרך לא תתעלם    12/31/20

רמב׳ם מת׳ עניים ז:יג עניי העיר ועניי ארץ ישראל  1/3/21

רמ׳ מת׳ עניים ז:יג סדר קדימות בצדקה וגישת עה׳ש   1/5/21

רמ׳ מתנות עניים ז:יד פוסקים צדקה על עניי עיר אחרת   1/5/21

רמ׳ מת׳ עניים ד:טו האומר מאתים דינרים לצדקה  1/6/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:א צדקה הרי היא בכלל הנדרים  1/7/21

רמב׳ם מתנות עניים ח:ג נידר לצדקה ולא זכר כמה   1/11/21

רמב׳ם מת׳ עניים ח:ד בין צדקה להקדש   1/11/21

רמב׳ם מתנות עניים ח:ה עיכוב המעות להנאת עניים  1/13/21

רמבם מתנות עניים ח:ו התנדב לבית הכנסת  1/14/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:ז עכו׳ם שהתנדב לביה׳כ וחשש חילול השם   1/15/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:ח קדושת המקדש, קדושת ירושלים- לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו    2/1/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:ח עכו’ם שהתנדב לביה׳כ חלק ב׳-לבו לשמים  2/1/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:ט איסור נטילת צדקה מן העכו׳ם בפרהסיא   2/2/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:ט צדקה משר עכו׳ם ושלום מלכות לעומת נדבת ביה׳כ  2/3/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:י אין לך מצוה רבה כפדיון שבויים    2/5/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:י פדיון שבויים ומכירת ביה׳כ וס׳ת: שיטת הש׳ך    2/7/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:יב אין פודין את השבויים ביתר על כדי דמיהן; אין מבריחין את השבויים  2/9/21

רמ׳ מת׳ עניים ח: יב עוד בעניין פדיון שבויים ביתר על כדי דמיהן   2/9/21

רמ׳ מת׳ עניים ח: י״ג מכר עצמו לעכו׳פ או לוה ולא פרע    2/10/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:יב תקנת אין פודין את השבויים ביתר על דמיהן חלק ב׳: רמ׳ לעומת תוס׳ ושאר נו׳כ   2/10/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:יד פדיון שבויים במקום אוכל נבלות להכעיס     2/16/21

רמ׳ מת׳ עניים ח:טו קדימות איש לאשה בפ׳ש לאור שיטת הט׳ז   2/17/21

רמ׳ שלהי מגילה פרק ב׳ מעות פורים   2/22/21

רמ׳ אישות ח:טז משיאין את היתומה 4/6/21

רמ׳ מתנות עניים שלהי פרק ח׳: ממזר ת׳ח קודם לכ׳ג עם הארץ  4/7/21

רמ׳ מתנות עניים ח:א-ג בעניין קופה ותמחוי: אנשים ידועים ונאמנים  4/8/21

רמ׳ מת׳ עניים ט:ד בתעניות מחלקים מעות לעניים  4/8/21

רמ׳ מתנות עניים ט:ה-ו  4/12/21

רמ׳ מת׳ עניים ט:ד בתעניות מחלקים מעות לעניים 4/13/21

רמ׳ הל׳ מתנות עניים ט:ז חכם גדול בשינוי צדקה  4/14/21

רמ׳ מת׳ עניים ט:ח-י  4/15/21

רמ׳ מת׳ עניים י:יא כי באמונה הם עושים: רמ׳ לעומת רמ׳א 4/16/21

רמ׳ מתנות עניים ט:יג מי הוא עני ראוי ליטול  4/20/21

רמ׳ מת׳ עניים ט:יד בעניין מכירת כלים    4/21/21

רמ׳ מתנות עניים ט:טו מי שהעני בדרך   4/23/21

רמ׳ מתנות עניים ט:טז מי שיש לו בתים שדות וכרמים    4/23/21

רמ׳ מת׳ עננים ט:י״ז וידעו הכל שאינו דחוק למכור: צדקה למי שנדחק למכור קרקע שלא בשוויו    4/23/21

רמ׳ מת׳ עניים ט: יח מותר צדקה   4/27/21

רמ׳ ט:יט נתינת עני לקופה   4/28/21

רמ׳ מת׳ עניים י:ג המעלים עיניו מן הצדקה  5/5/21

רמ׳ מת׳ עניים י:ד-ה חיוב נתינת צדקה בסבר פנים יפות   5/5/21

רמ׳ מת׳ עניים י:ו גדול המעשה יותר מן העושה 5/6/21

רמ׳ מת׳עניים י:ז   5/7/21

רמ׳ מת׳ עניים י:ח לשכת חשאים במקדש  5/11/21

רמ׳ מת׳ עניים י:ט-י     5/12/21

רמ׳ מת׳ עניים י:ט-י ידיעת העני והעשיר    5/13/21

רמ׳ מת׳ עניים י:יא-יד כתיבת שם בצדקה   5/14/21

רמ׳ מת׳ עניים י:טו   5/14/21

רמ׳ מת׳עניים י :יח-יט   5/20/21

רמ׳ מת׳ עניים י:יח אל ישליך אדם עצמו על הצבור   5/20/21

Rambam Chametz U'matzah

רמ׳ חמץ ומצה ח:א דין הקערה ומברכים על ורחץ   3/1/21

רמ׳ חמץ ומצה ח:ג אמירת מה נשתנה  3/2/21

רמ׳ חמץ ומצה ח:ב דין כרפס כמצות אכילת הלילה וחלות כדי שישאלו  3/2/21

רמ׳ חו׳מ ח:ד מתחיל בגנות וארמי אבד אבי  3/3/21

רמ׳ חו׳מ ח:ה פסח, מרור, מצה  3/5/21

רמ׳ חו׳מ ח:ו הלל כחלק מסי׳מ (הערת הגריד) ו שיר חדש לעתיד לבא  3/7/21

רמ׳ חו׳מ ח:ז לחם עוני לעומת לחם משנה   3/9/21

רמ׳חו׳מ ח:ח רמ׳ וראב׳ד בהבנת הלל  3/10/21

רמ׳ חו׳מ ח:ט מרור בזמן הזה מצוה מדברי סופרים  3/11/21

רמ׳ חו׳מ ח:י דין אפיקומן לשיטת הרמ׳  3/11/21

רמ׳ חו׳מ ח:יא הלל בכל מקום שירצה- קביעת שם ד׳ כוסות לשיטת רמ׳ ורא׳  3/15/21

רמ׳ חו׳מ ח: יב ברכת השיר לשיטת הרמ׳ 3/16/21

רמ׳ חו׳מ ח:י״ג אכילת צלי בלילי פסחים  3/16/21

רמ׳ חו׳מ ח:יד מי שאין לו יין   3/18/21

רמ׳ חו׳מ ח:טו מי שאין לו אלא ירק אחד 3/19/21

בעניין לחם עוני: שיעור הקדמה  3/23/21

בגדר לחם עוני חלק ב׳: טור לעומת הרמ׳   3/24/21

רמ׳ חו׳מ ח:טז ישן בתוך הסעודה   3/24/21

בגדר לחם עוני חלק ג׳: עיונים בשיטת הרמ׳ 3/24/21

Rambam Gemilut Chasadim

Rambam Hilchot Ta'aniyot

Rambam Yomi 

Rambam Yomi Parshat VaYishlach: Mitzvot of Edom I 12/9/19

Rambam Yomi Roots of Malchut I 1/3/20

Rambam Yomi Roots of Malchut II 1/3/20

Rambam Yomi The Roots of Malchut IV 1/8/20

Rambam Yomi Parshat Bo: Kiddush HaChodesh Part I 1/27/20

Parshat Bo Rambam Kiddush HaChodesh II 1/28/20

Parshat Bo Rambam Kiddush HaChodesh III 1/29/20

Rambam Yomi Parshat Bo: Kiddush HaChodesh IV 1/30/20

Rambam Parshat Bo Kiddush HaChodesh VI: Ramban's Response 2/4/2020

Rambam Parshat Bo Kiddush HaChodesh VI: Ramban' Response II 2/5/20

Parshat BeShalach Rambam Techum Shabbat I 2/6/20

Parshat BeShalach Techum Shabbat I 2/7/20

Parshat BeShalach Rambam Techum Shabbat II 2/7/20

Parshat Yitro Rambam Yomi Lo Tachmod I 2/11/20

Rambam Yomi Parshat Yitro Lo Tachmod 2/12/20

Rambam Yomi Yitro Lo Tachmod III 2/13/20

Rambam Yomi Megillah- Keriat Megillah L'Ketanim 2/18/20

Rambam Yomi Keriat Megillah L'Nashim 2/20/20

Rambam Yomi Megillah III: Keriat Megillah L'Nashim- Magen Avraham's View 2/21/20

Rambam Yomi Keriat HaMegillah L’Nashim IV: Aruch HaShulchan 2/24/20

Rambam Yomi Matanot L'Evyonim 2/25/20

Rambam Yomi Matanot L'Evyonim II 2/26/20

Rambam Yomi Matanon L'Evyonim III 2/27/20

Rambam Yomi Matanot L’Evyonim IV 2/28/20

Rambam Yomi Matanot L’Evyonim V 2/28/20

Rambam Yomi: Megillah and Purim as Eternal I 3/3/20

Rambam Yomi: Eternality of Purim and Megillah II 3/3/20

Rambam Yomi: Eternality of Megillah and Purim III 3/4/20

Rambam Yomi: Eternality of Purim IV 3/5/20

Rambam Yomi: The Eternality of Purim V: Rashba and Rambam 3/6/20

Rambam Yomi: The Disputed Origins of Ta'anit Esther 3/9/20

Rambam Yomi Hilchot Chametz U’Matzah: Introduction 3/13/20

Rambam Hilkhot Chametz U’Matzah: Tashbitu 3/13/20

Rambam Yomi Mitzvat Sippur Yetziat Mitzraim 3/16/20

Rambam Yomi Mitzvat Achilat Matzah 3/17/20

Rambam Yomi: Chametz Kodem Ha-Zman 3/19/20

Rambam Yomi: Status of Ta'arovet Chametz According to Rambam and Ramban 3/19/20

Rambam Yomi Hilchot Chametz U'Matzah Issur Bal Yera'eh 3/24/20

Rambam Chametz U'Matzah 1:1 An Expansive איסור כרת. 3/30/20

Rambam Chametz U'Matzah 1:2 Issur Cheftzah shel Matzah 3/30/20

Rambam Chametz U'Matzah 1:3 Bal Yira'aeh, Bal Yimatze 3/30/20

Rambam Hilchot Chametz U'Matzah 1:4-5 חמץ שעבר עליו הפסח 3/31/20

Rambam Hilchot Chametz U'Matzah 1:6-7 Ta'arovet Chametz and Kol SheHu4/1/20

Rambam Hilchot Talmud Torah 4:1 Talmid She'Eino Hagun 6/2/20

Rambam Hilchot Talmud Torah 4:2 6/3/20

Rambam Hilchot Talmud Torah 4:3 6/4/20

Rambam Hilchot Talmud Torah 4:4 Omek Shel Halacha 6/8/20

Rambam Hilchot Talmud Torah 4:5 6/10/20

Rambam Hilchot Talmud Torah 4:5-6 6/10/20
 

Rambam

Rambam Sefer HaMitzvot: Mitzvah for the Day 

Sun, June 23 2024 17 Sivan 5784